Teelt Medewerker

Sector: Agrarisch

Bedrijf: Joost Sterke

Kwaliteiten

  • Certificaat
  • Diploma
  • Ervaring

Benodigdheden

  • Certificaat
  • Diploma
  • Ervaring

Werkzaamheden

  • Certificaat
  • Diploma
  • Ervaring

Resolutie

Teelt Medewerker

Goede morgen. Vandaag zijn we op bezoek bij plantenkwekerij Joost Sterk. Ze telen zowel planten in pot als in een volle grond. Hun beschikken over een grond ter grootte van honderd voetbalvelden… Grote.

Binnen een telers bedrijf zijn er veel verschillende werkzaamheden te doen. Iedereen werkt samen en je hebt vaak wisselende taken. Dit houdt het werk divers en je bent op veel plaatsen binnen het bedrijf aan het werk. Je kan zo veel leren en er zijn vaak mogelijkheden om door te groeien binnen het bedrijf. Zo kan het bedrijf je bijvoorbeeld helpen met het halen van een rijbewijs voor op een machine of met een opleiding. In deze branche is de wil om te werken vaak belangrijker dan een specifieke opleiding. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn binnen een teelt bedrijf? Kom met ons mee.

Het telen van planten heeft tijd nodig. Een plant begint als een zaadje en groeit uit naar een grote plant en kan dan verkocht worden. Om te zorgen dat de plant goed groeit wordt er veel aandacht aan gegeven. Er wordt gezorgd dat de planten genoeg water en voedingsstoffen krijgen. Daarnaast kan het voorkomen dat er ziektes in het veld komen. Dan moet er gesproeid worden om te zorgen dat de plant niet kapot gaat. Als de plant de juiste formaat heeft dan wordt deze gerooid. Dat kan met machine, maar ook met de hand. Hier zie je een plant gerooid worden met een machine. Dit betekend niet dat de machine alles doet, want de plant moet nog klaar gemaakt worden voor verzending. Zodra de plant uit de grond is knoopt de medewerker een zak om de kluit om deze te beschermen. Vervolgens wordt deze op een kar gezet om klaargemaakt te worden voor verzending.

Zoals je ziet werk je vaak buiten als teelt medewerker. Dit betekent dat je in de frisse lucht werkt en niet bang bent voor een beetje regen. Het is ook belangrijk om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zo zijn werkschoenen verplicht en ook goede kleding om warm en droog te blijven is belangrijk. Soms krijg je deze van het bedrijf, maar soms moet je hier zelf voor zorgen.

Hier zie je dat de plant met de hand gerooid worden. Dit is fysiek zwaar werk en vergt doorzettingsvermogen. Je werkt meestal in een team op het veld en het is dus belangrijk dat je goed kan samenwerken. Er zijn verschillende werkzaamheden die elkaar opvolgen, dus is het belangrijk dat je in een bepaald tempo werkt. Daarnaast hebben de velden geen verhardingen en zal je ook vies worden, maar wat is er nou lekkerder dan na een dag hard buiten werken om thuis te komen en een warme douche te nemen.

Niet alle planten worden in de volle grond geteeld, sommige worden geteeld in een kas. Dit hangt af van het type plant. En als deze planten grote worden, moeten ze overgepot worden. Dan hebben de wortels weer ruimte en kan de plant verder groeien. Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat. Zoals je ziet is het belangrijk om ook een bepaalde snelheid te hebben, zodat de machine niet stil komt te staan. Er zijn verschillende soorten planten en de bestellingen van de klanten zijn allemaal verschillend. De verschillende planten en aantallen moeten dus verzameld worden en klaargemaakt worden voor verzending.

Als de planten ui het veld of uit de kas gepakt zijn, worden ze voorzien van een label en verpakkingsmaterialen. Hier staat de informatie over de plant en hoe deze verzorgd moet worden. Om het werk goed te kunnen doen heb je veel kennis van de planten nodig. Soms lijken ze nogal op elkaar en je moet wel de goede pakken. Als de bestelling bij elkaar is gezet en is ingepakt, worden deze door een transportbedrijf opgehaald om naar de klant gebracht te worden.

Good morning. Today we are visiting plant nursery, Joost Sterk. They grow plants in pots as well as on the open ground. They have land the size of a hundred football fields… Large.

There are many different activities to be done within a grower’s company. Everyone works together and you often have varying tasks. This keeps the work diverse and you work in many places within the company. You can learn so much and there are often opportunities to grow within the company. For example, the company can help you get a driver’s license for a machine or with training. In this sector, the will to work is often more important than specific training. Curious about the possibilities within a cultivation company? Come with us.

Growing plants takes time. A plant starts as a seed and grows into a large plant and can then be sold. A lot of attention is given to ensuring that the plant grows well. It is ensured that the plants receive enough water and nutrients. In addition, it can prevent diseases from entering the field. Then it is necessary to spray to ensure that the plant does not break. If the plant has the right size, it will be harvested. This can be done by machine, but also by hand. Here you see a plant being harvested with a machine. This does not mean that the machine does everything because the plant still has to be prepared for shipment. As soon as the plant is out of the ground, the employee will tie a bag around the root ball to protect it. It is then placed on a cart to be prepared for shipment.

As you can see, you often work outside as a cultivation employee. This means that you work in the fresh air and are not afraid of a little rain. It is also important to wear the correct personal protective equipment. For example, work shoes are mandatory and good clothing to stay warm and dry is also important. Sometimes you get these from the company, but sometimes you have to take care of this yourself.

Here you see that the plant is harvested by hand. This is physically demanding work and requires perseverance. You usually work in a team on the field, so it is important that you can work well together. There are different activities that follow each other, so it is important that you work at a certain pace. In addition, the fields have no surfacing and you will also get dirty, but what could be better than coming home after a hard day’s work outside and taking a warm shower.

Not all plants are grown in the open ground, some are grown in a greenhouse. This depends on the type of plant. And when these plants get big, they need to be repotted. Then the roots have room again and the plant can continue to grow. Here you can see how that works. As you can see, it is important to also have a certain speed, so that the machine does not come to a standstill. There are different kinds of plants and the orders of the customers are all different. The different plants and numbers must therefore be collected and prepared for shipment.

When the plants are taken from the field or from the greenhouse, they are provided with a label and packaging materials. Here you will find information about the plant and how it should be cared for. To do the job well, you need a lot of knowledge of the plants. Sometimes they look quite similar and you have to get the right ones. Once the order has been put together and packed, they are collected by a transport company to be delivered to the customer.

Добрий ранок. Сьогодні ми відвідуємо розплідник рослин Йоост Стерк. Вирощують рослини в горщиках, а також у відкритому грунті. У них земля розміром із сотню футбольних полів… Велика.

У компанії, яка займається вирощуванням, є багато різних видів діяльності. Усі працюють разом, і у вас часто є різні завдання. Завдяки цьому робота різноманітна, і ви працюєте в багатьох місцях компанії. Ви можете багато чому навчитися, і часто є можливості для розвитку всередині компанії. Наприклад, компанія може допомогти отримати водійські права на машину або з навчанням. У цьому секторі бажання працювати часто важливіше, ніж конкретне навчання. Цікаво про можливості культиваційної компанії? Ходімо з нами.

Вирощування рослин вимагає часу. Рослина починається як насіння, виростає у велику рослину, а потім може бути продана. Велика увага приділяється тому, щоб рослина добре розвивалася. Забезпечується отримання рослинами достатньої кількості води та поживних речовин. Крім того, це може запобігти проникненню хвороб у поле. Потім необхідно провести обприскування, щоб рослина не зламалося. Якщо рослина має потрібний розмір, його зберуть. Це можна зробити як машиною, так і вручну. Тут ви бачите рослину, яку збирають за допомогою машини. Це не означає, що машина робить все, тому що завод ще потрібно підготувати до відвантаження. Як тільки рослина вийде з землі, працівник обв’язує кореневий клубок пакетом, щоб захистити його. Потім його кладуть на візок для підготовки до відправлення.

Як бачите, ви часто працюєте на вулиці як культиватор. Це означає, що ви працюєте на свіжому повітрі і не боїтеся невеликого дощу. Також важливо носити правильні засоби індивідуального захисту. Наприклад, обов’язкове робоче взуття, а також важливий хороший одяг, щоб залишатися в теплі й сухості. Іноді ви отримуєте це від компанії, але іноді вам доведеться подбати про це самостійно.

Тут ви бачите, що рослина збирається вручну. Це фізично важка робота і вимагає наполегливості. Ви зазвичай працюєте в команді на полі, тому важливо, щоб ви могли добре працювати разом. Існують різні види діяльності, які слідують одна за одною, тому важливо, щоб ви працювали в певному темпі. Крім того, на полях немає покриття і ви також забрудниться, але що може бути краще, ніж повернутися додому після важкого робочого дня на вулиці і прийняти теплий душ.

всі рослини вирощують у відкритому грунті, деякі вирощують в теплиці. Це залежить від виду рослини. А коли ці рослини підростуть, їх потрібно пересадити. Тоді у коренів знову з’явиться місце, і рослина може продовжувати рости. Тут ви можете побачити, як це працює. Як бачите, також важливо мати певну швидкість, щоб машина не зупинилася. Є різні види рослин і замовлення клієнтів у всіх різні. Тому різні рослини та їх кількість необхідно зібрати та підготувати до відправлення.

Коли рослини вивозять з поля або з теплиці, вони забезпечуються етикеткою та пакувальними матеріалами. Тут ви знайдете інформацію про рослину та як за нею доглядати. Щоб якісно виконувати роботу, потрібно добре знати рослини. Іноді вони дуже схожі, і вам потрібно підібрати правильні. Після того, як замовлення було зібрано та запаковано, транспортна компанія забирає їх для доставки клієнту.

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.